Белорусские пословицы

Белорусские поговорки, пословицы и фразеологизмы Расширяем свой кругозор: белорусские поговорки, пословицы и фразеологизмы. Все мы слышали русские эквиваленты крылатых выражений, но знаете ли вы, как...

Расширяем свой кругозор: белорусские поговорки, пословицы и фразеологизмы. Все мы слышали русские эквиваленты крылатых выражений, но знаете ли вы, как они звучат на нашай роднай мове?

Баба с возу — кобыле легче

Баба з калёс, а каня як чорт панёс. / Баба з калёс каню свята.

Баш на баш

Галава на галоў. / Цень на цень. / Вуха на вуха.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда

Каб рыбу есці, трэба ў ваду лезці. / Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца. / Каб вады напіцца, трэба ёй пакланіцца. / Вады не засіліш не паварушыўшыся, рыбы не зловіш не памачыўшыся. / Па дарозе ідучы, грыбоў не набярэш.

Бестолковая голова ногам покоя не дает

За дурной галавой нагам неспакой. / Скупы двойчы плоціць, а дурны двойчы ходзіць. / Галава нагам зладзей

Будет и на нашей улице праздник

Загляне сонца і ў наша ваконца. / Прыйдзе тая нядзеля, што будзе і маё вяселле. / Калісьці і наш Бог праспіцца

Будто снег на голову

Быццам з неба спаў. / Як з хмары спаў. / Няйначай з неба зваліўся.

В гости со своим самоваром не ходят

У студню вады не льюць, а ў лес дроў не вязуць. / У крыніцу не носяць вадзіцу.

В каждой шутке есть доля правды

Няма байкі без праўды. / Жарты нічога не варты, але часам праўдзяцца. / Часам жарты выходзяць на праўду.

В ногах правды нет

Сядзь, няхай полы не вісяць. / Ногі для дарогі. / Сядзьма на калодзе, пагаворым аб прыгодзе.

В одно ухо вошло, а в другое вышло

Адным вухам слухае, а другім выпускае. / У адно вуха ўпусціў, а ў другое выпусціў.

Волосы становятся дыбом

Шапка на галаве расце./ Аж шапка паднялася. / Нешта за каўнер бярэ. / Вочы слупам сталі. / Дрыжыкі працінаюць. / З капылоў далоў.

Волчий аппетит напал

Конская ежа напала. / Пропасці напалі. / Прогліца напала. / Як не ў сябе. / Як тры дні не еў./ Як з галоднага краю вырваўся. / Як ніколі хлеба ў вочы не бачыў. / Як на голад. / Есць як валоў шэсць. / Не ў свой дух.

Витать в облаках

Пра нябесныя мігдалы думаць. / Пра нябесныя ясноты марыць. / У надхмар’і лунаць.

В чужой монастырь со своим уставом не ходят

З сваёю цаною на кірмаш не едуць. / У чужую парафію са сваім звычаем не прыходзь. / У чужой бажніцы свечкі не папраўляй.

Взбрело в голову

У галаву ўроілася (зайшло). / У каўтуне закруціла. / У галаве закруціла. / Каўтун завіў.

Вставлять палки в колеса

Дарогу перасякерваць (перасякаць, заступаць). / Шостку падкідаць. / На перашкодзе стаяць.

Выеденного яйца (ломаного гроша) не стоит

Вы́скваркі не варты. / Зломанага шэлега не варты. / Гарэлага шэлега не дам. / Тры грошы не варты.

Вышел сухим из воды

Пабыў у вадзе і не мокры нідзе. / Дарма прайшло.

Глуп, как пробка (как пень / как сивый мерин)

Дурны, як даўбешка (як доўбня, як пень, як авечка, як цецярук, як баран, як свіння, як пута, ях халява, як хамут, як бязмен). / Абух абухом.

Глаза бы мои не смотрели

Брыдка глядзець. / На вочы б не бачыць. / Гадка пазіраць.

Гол как сокол

Голы як бізун (як палец, як костка, як стары венік). / Голы як стой. / Гол як кол. / Голы гальцом. / Салому сячэ, пірагі пячэ, сенам падмазвае.

Голод не тетка

Голад не дзядзіна, з’ясі і крадзенае. / Голад не цётка, з’есць, што патрапіць. / Голад не свой брат. / Галоднаму ўсё смакуе. / На галодны зуб усё смачна. / Галоднаму асцюкі не колюцца. / Чорт з голаду и мухі еў.

Горбатого могила исправит

Гарбатага хіба труна выпрастае (паправіць). / Гарбатага выпрастае магіла, а ўпартага дубіна. / Крывога дрэва не выпрастаеш. / З дугі аглоблі не зробіш. / Калі пень, то і будзе пень.

Гоняться за двумя зайцами

На сем сукоў садзіцца. / Дзвюх сарок за хвосг трымаць. / Два зайцы гнаць.

Гори синим огнем

Гары яно гарам. / А няхай яно дымам возьмецца. / Хай яго агні высмаляць. / Хай яно перуном (пылам) пойдзе. / Няхай тут усё дымам сядзе. / Каб яно дагары з дымам пайшло. / Бадай ты без агню згарэў. / А няхай ты згары. / Каб ты ўпапялеў. / Каб цябе агонь спаліў. / Агнём цябе запалі.

Готовь летом сани, а зимой телегу

Ладзь калёсы зімою, а сані летам. / На свята думай пра будзень, а ўлетку пра зіму.

Гром не грянет — мужик не перекрестится

Не прыйдзе трывога не ўспомніш і Бога. / Як трывога, тады да Бога. / Пакуль пярун не грымне, чалавек яму не паклоніцца. / Пакуль не загрыміць, мужык не перахрысціцца.

Гусь свинье не товарищ

Мядзведзь карове не брат. / Воўк сабаку не радня. / Качар курыцы не пара. / Воўк казе не таварыш. / Раўня як свіння да каня. / Багаты беднаму не брат. / Сыты галоднаму не раўня.

Давать голову на отсечение

Руку на адцён даваць. / Галаву на страце́нне даваць. / Рукі па локаць даваць адцяць. / Родам і плодам клясціся.

Дать березовой каши

Лазы даць. / Кія ўсыпаць. / Дубца даць. / Пугі ўліць. / Кулакамі пачаставаць.

Дать дуба

Старчом стаць. / Душою дрыгнуць. Бараду задзерці. / Жаба цыцкі дала.

Дать маху

Пу́дла даць. / Не на тую нагу бот надзець. / Схібіць. / Спудлава́ць.

Дать по шее

Каўнер (каўняра) памацаць. / Па шыі накласці. / У каўнер наўскладаць (налажыць). / Па карку заехаць. / Каўша даць.

Два сапога пара

Абое рабое. / Роўны з роўнага цешыцца. / Адзін аднаго (адзін другога) не перацягне. / Які ехаў, такую стрэў.

Делать из мухи слона

З камара каня рабіць. / З блыхі (з мухі) вала рабіць. / З ветру вяроўку віць. / Раскажаш пра вераб’я, а перакажуць пра жураўля. / Скажы на кепаць, а даложаць на локаць.

Делу — время, потехе — час

Перш папрацуй, а тады і патанцуй. / Была нядзеля — і мы дудзелі, цяпер серада — працуй, грамада. / Калі на лянок, а калі ў танок. / Гульня, ды не штодня. / Годзе цалавацца, пара і на хлеб старацца.

Держи карман шире

Кішэнь падстаўляй. / Заўтра з мехам прыходзь.

Днем с огнем не сыскать

Са свечкаю (у руках) не знайсці. / І Саўка не знойдзе.

До свадьбы заживет

Пакуль жаніцца, загаіцца. / Пакуль шлюб браць нічога не знаць.

Дойти до ручки

На пусты канец сысці (з’ехаць). / Да пустога канца дажыць. / На нішто з’ехаць. / На пшык з’ехаць. / Да пугаўя (да пужальна) дабіцца. / Да няма нічога дайсці.

Дуракам закон не писан

Дурны законаў не чытае, ды свае мае. / Для вар’ята няма свята. / Дурны сабака і на гаспадара брэша.

Душа ушла в пятки

Аж душа зайшлася. / І душы не было. / Душа ў пяты пайшла. / Душа трасецца. / Пад пяты коле.

Дыма без огня не бывает

Дзе не гарыць, там і не курыць. / Дзе дым, там і полымя. / Адкуль дым, адтуль і полымя. / Дзе сунічнік, там і суніцы. / І сабака на́пуста не забрэша. / Не дарма людзі гавораць. / Без прычыны і хвост не матляецца

Eдва ноги волочить

Ледзьве ногі перастаўляць. / Ног не змяніць. / Ног змяніць не можа. / Ледзь ногі совае.

Если б знал где упадешь, то соломки б подостлал

Каб чалавек ведаў, дзе спатыкнецца, дык абышоў бы тое месца. / Каб ведаў, дзе яма, то пераступіў бы. / Каб ведаў, дзе павалішся, лепей бы там сеў (лёг). / Калі б ведаў, дзе павалішся, то абышоў бы.

Если бы да кабы выросли во рту грибы

Каб не хмель ды мароз, ён бы тын перарос. / Каб на дзятла не стралец, быў бы дзяцел маладзец. / Каб не плеш, дык і лысы не быў бы. / Кап, кап ды не цячэ. / Не здарылася б бяды, каб конь не быў худы. / Што пра тое гаварыць, што не мае быць.

Если кажется нужно перекреститься

«Мусіць» за вуха ўкусіць. / Здаецца, што й певень смяецца. / Няхай не здаецца дурной авечцы. / Як здаецца, то хрысціся. / Перахрысціся, калі здаецца.

Еще такой не родился, кто бы всем сгодился

Яшчэ гэткі не спаткаўся, каб усім ён спадабаўся. / І Бог усім не дагодзіць.

poshyk.info

Пословицы и поговорки: Белорусские

Яблоко от яблони недалеко падает (Якое дрэва, такі і клін, які бацька, такі сын)

Утром — роса, днем — жара, а вечером — комары (Зрання росна, у поўдзень млосна, а ўвечар камары)

Говорят про человека, который преувеличивает свои возможности и способности, но при этом превозносит себя (Малы жук, ды вялікі гук)

Читайте также:  Пословицы про ученье

Во всем нужно соблюдать чувство меры (Лішняга і свінні не ядуць)

С волками жить – по волчьи выть (На чым вазку едзешь, таму і песенькі спывай)

Осуждение подхалимства (Ліслівае цялятка дзве маткі сасе)

При одинаковом социальном положении, при схожих взглядах и убеждениях люди лучше понимают и воспринимают друг друга (Лепшая радня – свая раў

Купить не куплю, но поторговаться можно (Купіў не купіў, а патаргавацца можна)

Не до мелочей, когда пришла большая беда (Не да парасят, калі свінню смаляць)

Не делай зла, но и не будь чрезмерно добрым (Не будзь горкі і не будзь салодкі: горкага праплююць, а салодкага праглынуць)

Муж и жена – одна сатана (Муж і жонка – найлепшая сполка)

Развязался мех не на смех (Развязаўся мех не на смех.)

Утро вечера медреннее (Пераначуем – болей пачуем)

Поправляй козе хвост, а в мое дело не лезь (Папраў казе хвост)

Поглядим, на чем свинья хвост носит (Паглядзім, на чым свіння хвост носіць)

Шуточный ответ на приглашение присесть (Сядзелі на гэтай нядзелі)

Попытка – не пытка (Спроба – не хвароба)

proposlovici.ru

Белорусские пословицы о труде — Пословицы и поговорки

Мудрость пословиц и поговорок о труде научит ваших детей уважать и ценить труд других людей. Пословицы и поговорки о труде  помогут в  формировании и воспитании трудолюбия у ребенка. Обязательно прочитайте пословицы и поговорки о труде своим детям и проанализируйте каждую из них.

* * *

Без труда и отдых не сладок.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Без труда нет совершенства.

Без труда ничего не дается.

Бог труды любит.

Была бы охота — заладится всякая работа.

Весело живется — работа спорится.

Взялся за гуж — не говори, что не дюж.

Всяк мастер на свой лад.

Всякая работа мастера хвалит.

Всяко ремесло честно, кроме воровства.

Всякое уменье трудом дается.

Где хотенье, там и уменье.

Глаза страшатся, а руки делают.

Дела словами не заменишь.

Делать как-нибудь, так и никак не будет.

Дело мастера боится.

Дело учит, мучит и кормит.

Делу — время, потехе — час.

Его ремесло по воде пошло, по воде пошло — водой сплыло.

Железо в работе не ржавеет.

За все берется, да не все удается.

За все браться — ничего не сделать.

И то ремесло, кто умеет делать весло.

И швец, и жнец, и на дуде игрец.

Каждому — по делам его.

Как сказано, так и сделано.

Каков мастер, такова и работа.

Катучий камень мохнат не будет.

Кому до чего, а кузнецу до наковальни.

Кому работа в тягость, тот не знает радости.

Кончил дело — гуляй смело.

Копнешь, так и найдешь.

Кто бежит, тот и догоняет.

Кто не работает, тот не ест.

Кто рано встает, тому Бог дает.

Лежебоке и солнце не в пору встает.

Ленивый — к обеду, ретивый — к работе.

Лес сечь — не жалеть плеч.

Любишь кататься, люби и саночки возить.

Люди работают, а лодырь потеет.

Маленькое дело лучше большого безделья.

Мешай дело с бездельем — с ума не сойдешь.

Муравей не велик, а горы копает.

На острую косу много сенокосу.

Не боги горшки обжигают.

Не за свое дело не берись, а за своим не ленись.

Не игла шьет, а руки.

Не испортив дела, мастером не будешь.

Не котел варит, а стряпуха.

Не натопишь — не погреешься.

Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь.

Не потрудиться, так и хлеб не родится.

Не работа дорога — умение.

Не разгрызть ореха — не съесть ядра.

Не спеши языком, спеши делом.

Не столько роса с неба, сколько пот с лица.

Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что мастера доброго.

Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет.

Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.

Нетрудно сделать, да трудно придумать.

Не умел шить золотом, так бей молотом.

Не учи безделью, а учи рукоделью.

Никому не мило, когда дело хило.

Ноги носят, а руки кормят.

От скуки на все руки.

От труда здоровеют, а от лени болеют.

Откладывай безделье, а не откладывай дела.

Пашню пашут, так руками не машут.

По работе и плата.

По работе и работника знать.

По службе — ни друга, ни недруга.

Работа да руки — надежные в людях поруки.

Работа — с зубами, а лень — с языком.

Работай боле — тебя и помнить будут доле.

Работай до поту, так и поешь в охоту.

Работай-ка, не зевай-ка: лето — гость, зима — хозяйка.

Ремесло — золотой кормилец.

Ремесло пить-есть не просит, а само кормит.

Рукам работа, душе — праздник.

Рукй не протянешь, так и с полки не достанешь.

С Богом начинай, руками кончай.

С плохими косцами плох и укос.

С ремеслом не пропадешь.

Сегодняшней работы на завтра не откладывай!

Сказано — не доказано, надо сделать.

Слесарь, плотник — на все руки работник.

Совет хорошо, а дело лучше.

Страшно дело до зачину.

Терпенье и труд все перетрут.

Топор острее, так и дело спорее.

Труд кормит, а лень портит.

Труд создал человека.

Умей дело делать, умей и позабавиться.

Уменье везде найдет примененье.

Хорошая работа не один век живет.

Хорошего быка под ярмом узнают.

Хочешь есть калачи, так не сиди на печи.

Человек трудится — земля не ленится; человек ленится — земля не трудится.

Человек худеет от заботы, а не от работы.

Чем труднее дело, тем выше честь.

Что посеешь, то и пожнешь.

Что потопаешь, то и полопаешь.

Что потрудимся, то и поедим.

Что сказано, то и сделано.

Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.

Похожие статьи:

Пословицы и поговорки про птиц

Пословицы и поговорки про явления природы

Пословицы и поговорки о весне

Пословицы и поговорки о зиме

Пословицы и поговорки про осень

  Фёдор Алексеев

Воспитательный дом в Москве, 1800

В 1909 году Карточной фабрикой Императорского Воспитательного Дома была издана гадательная колода карт художника Н.Ф. Петрова под названием «Русские пословицы и поговорки». К колоде прилагалась брошюра с пояснительным текстом. Гадание на этих картах похоже на Индийский пасьянс. В этой колоде встречаются аналогичные символы: Рыбы, Якорь, Шар и другие. Но толкование их совершенно иное, ответ на волнующий человека вопрос получают в форме известной пословицы.

«Колода в 36 листов тасуется, затем снимается и раскладывается лицевой стороной вверх рядами, один ряд под другим, по шесть карт. В образовавшемся пёстром квадрате ищут среди разложенных карт цельную картинку и, найдя такую, смотрят ответ, сообразно положению картинки, причём перекладывать карты нельзя; допускается, для получения картинки, перевёртывать карты.

В случае если в разложенных картах не разыщется ни одной цельной картинки, то следует смешать карты, вновь перетасовать и раскладывать сказанным порядком.»

В предлагаемом варианте гадания пословица выпадает случайным образом, но речь в ней обязательно будет идти о собранном вами символе. Если же вы хотите испытать первоначальный вариант гадания, обратитесь к Классическому Русскому пасьянсу.

Cимволы русской колоды карт:  1   2   3   4   5   6    7   8   9   10   11   12    13   14   15   16   17   18 

1.Дорога
 • Арба перевернётся — лишь тогда дорога покажется. Грузинская пословица.

 • Без длинных дорог — кто знает, хорош ли конь. Вьетнамская пословица.

 • Беседа дорогу коротает, а песня — работу. Русская пословица.

 • Благие намерения прокладывают дорогу в ад, вымощенную неосуществлёнными возможностями. Португальская пословица.

 • Близкую дорогу конь узнаёт, грамотность письмо выдаёт. Казахская пословица.

 • В Вильне семь дорог для еврея да три для поляка. Русская пословица.

 • В дальней дороге не бывает лёгкой поклажи. Китайская пословица.

 • В день, когда падёт твой конь и исчезнет золото, твои родные станут лишь путниками, встреченными по дороге. Китайская пословица.

 • В дороге и отец сыну товарищ. Русская пословица.

 • В дороге кривизна в придачу даётся. Финская пословица.

 • В дороге с едой поешь, с шубой поспишь. Финская пословица.

 • В дорогу дом с собой не возьмёшь. Финская пословица.

 • В Канаде только два времени года — зима и ремонт дорог. Канадская пословица.

 • В рай есть дорога, да никто не идёт; ворота тюрьмы крепко закрыты, а люди стучатся. Китайская пословица.

 • В тёмную ночь дорога далека. Калмыцкая пословица.

 • Весенняя дорога — не дорога, речь пьяного — не пословица. Коми-зырянская пословица.

 • Видимая беда, у кого в дороге лошадь худа. Русская пословица.

 • Вода портит вино, телега — дорогу, а женщина — мужчину. Французская пословица.

 • Волка к цепи не приучить, свинье по дороге не ходить. Казахская пословица.

 • Вор, как и волк, кормится в дороге. Казахская пословица.

 • Все дороги ведут в Рим. Итальянская пословица.

 • Дай дураку дорогу, сам пройди мимо. Эстонская пословица.

 • Денежка дорожку прокладывает. Русская пословица.

 • Длина дороги измеряется по её ширине. Курдская пословица.

 • Долго помнится дорога туда, где дали чашку хорошего риса. Вьетнамская пословица.

 • Дорога извилиста — истина пряма. Таджикская пословица.

 • Дорога к знаниям начинается с колыбели. Казахская пословица.

 • Дорога кончается у водопоя. Африканская пословица.

 • Дорога у людей как река: плещется без конца. Югорская пословица.

 • Дорога, по которой ходили тысячу лет, превращается в реку. Китайская пословица.

 • Дорогу не уступает только буйвол. Арабская пословица.

 • Дорогу осилит идущий. Русская пословица.

 • Дурак плетёт корзины посреди дороги. Вьетнамская пословица.

 • Ему дорогу показали, а он по тропинке идёт. Вьетнамская пословица.

 • Если бы бог мог внять молитве осла, ездок остался бы на дороге. Азербайджанская пословица.

 • Если вы понравились ему, он — бхил (охотник и разбойник), если стали поперёк дороги — сукин сын. Индийская пословица.

 • Если имеешь осла, не воображай, что все дороги твои. Узбекская пословица.

 • Если отправился в путь — не возвращайся с полдороги. Вьетнамская пословица.

 • Если ошибся дорогой, можно вернуться; если ошибся словом — ничего нельзя сделать. Китайская пословица.

 • Если ты украл доллар, ты вор и тебя посадят, а если ты украл железную дорогу, ты уважаемый человек и станешь сенатором. Американская пословица.

 • Змея, которая собралась переползти дорогу, не боится гуляющей палки. Креольская пословица.

 • Золотой месяц — цыганское солнце в дороге. Цыганская пословица.

 • И кривыми ногами можно идти прямой дорогой. Еврейская пословица.

 • Иди прямой дорогой, даже если она длинней. Таджикская пословица.

 • Идущий дорогу одолевает, сидящего думы одолевают. Узбекская пословица.

 • К вершине горы ведёт много дорог, но вид всегда один и тот же. Китайская пословица.

 • К познанию нет короткой дороги. Японская пословица.

 • Кабы до нас люди не мёрли, и мы бы на тот свет дороги не нашли. Русская пословица.

 • Каждая дорога ведёт к дворянской усадьбе. Эстонская пословица.

 • Как бы высока ни была гора, когда-нибудь и по ней пройдёт дорога. Армянская пословица.

 • Книга подобна воде, дорогу пробьёт и в беде. Русская пословица.

 • Короткая дорога никуда не приведёт. Креольская пословица.

 • Кто идёт следом за слоном, тот не идёт по заросшей дороге. Африканская пословица.

 • Кто слишком поспешно ходит — спотыкается на ровной дороге. Испанская пословица.

 • Лентяй и дорогу ногой указывает. Литовская пословица.

 • Лодка кораблю дорогу уступает. Казахская пословица.

 • Лучше по кривой дороге добираться, чем прямиком в тупик зайти. Финская пословица.

 • Люди дорогой, а волк стороной. Русская пословица.

 • Маленькой лошадке в первый раз кажется, что дорога узка. Китайская пословица.

 • Между словом и делом — длинная дорога. Испанская пословица.

 • Молодому — все дороги, старому — одна тропа. Русская пословица.

 • Москаль знает дорогу, а спрашивает. Украинская пословица.

 • Мулла себе прокладывает санную дорогу, а другим показывает мышиный след. Кавказская пословица.

 • На дороге встретились, там же и расстались. Туркменская пословица.

 • Настойчивый дорогу осилит. Монгольская пословица.

 • Настоящий политик, дойдя до развилки дорог, идет по обеим дорогам сразу. Американская пословица.

 • Не вини коня, вини дорогу. Казачья пословица.

 • Не помолившись Богу, не ездят в дорогу. Русская пословица.

 • Не спросив дороги, не спеши вперёд. Китайская пословица.

 • Незнайка на печи лежит, а знайка по дороге бежит. Русская пословица.

 • Незнакомая дорога — что дремучий лес. Индийская пословица.

 • Незнакомая дорога подобна яме. Монгольская пословица.

 • Новой дорогой иди, а старую не забывай. Украинская пословица.

 • О дальности дороги знает конь, о встречных препятствиях — сердце. Монгольская пословица.

 • Открытому сердцу дорога открыта. Туркменская пословица.

 • Персик и слива себя не расхваливают, а дорожка к ним всегда протоптана. Японская пословица.

 • По дороге в церковь и конь устаёт. Латышская пословица.

 • По широкой дороге иди с песней. Корейская пословица.

 • Пословицу сказал — дорогу указал, поговорку сказал — душу утешил. Башкирская пословица.

 • Постараешься гору покорить — к свету дорогу пробьёшь. Узбекская пословица.

 • Пешему любая дорога длинна. Казахская пословица.

 • Русский спрашивает направление, даже когда знает дорогу. Немецкая пословица.

 • Сильному оленю дорога не страшна, а маленькому и короткая тяжела. Югорская пословица.

 • Слепому дорогу не переходят ( карточ ). Русская пословица.

 • Смеяться всю дорогу к банку. Канадская пословица.

 • Сперва подкуй коня, а потом уж прикидывай дорогу. Курдская пословица.

 • Сто дорог — сто трудностей. Арабская пословица.

 • Тому, у кого жена красавица, виноградник у дороги и дворец у границы, от войны всю жизнь не скрыться. Португальская пословица.

 • Тяжело камню на дороге лежать, так и бедной сироте на свете быть. Польская пословица.

 • Уплыл в реке от крокодила, так леопард попался по дороге. Африканская пословица.

 • Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим. Японская пословица.

 • Хороший цветок не будет долго стоять у дороги. Украинская пословица.

 • Хромой, бегущий по дороге, опережает того, кто бежит без дороги. Английская пословица.

 • Цену дороги знает конь, цену правды — человек. Русская пословица.

 • Человека познают в игре и в дороге. Итальянская пословица.

 • Через чужое поле с брюквой дорога короче кажется. Финская пословица.

 • Широкая дорога — для тех, у кого нет долгов. Турецкая пословица.

 • Эти трое всегда выбирают кривые дорожки: телеги, лодки и музыканты. Индийская пословица.

2.Ворота
 • Борода-то с ворота, а ума-то с прикалиток. Русская пословица.

 • В ворота осмотрительного горе не войдёт. Китайская пословица.

 • В рай есть дорога, да никто не идёт; ворота тюрьмы крепко закрыты, а люди стучатся. Китайская пословица.

 • Вельможа умрёт — сто гостей у ворот, генерал погибнет — и солдат не подойдёт. Китайская пословица.

 • Взбираться на ворота дракона (то есть путь к успеху). Японская пословица.

 • Ворота стоят на двух вереях, а дом — на двух головах. Русская пословица.

 • Всякий, посеявший семена зла, открывает ворота своей гибели. Таджикская пословица.

 • Выходишь из ворот — смотри на небо, входишь в ворота — смотри на лицо хозяина. Китайская пословица.

 • Добрая весть сама летит, худую на ворота вешают. Русская пословица.

 • Добрая слава только за ворота вышла, а дурная уже тысячу ри пробежала. Японская пословица.

 • Женина родня ходит в ворота, мужнина — в прикалиток. Русская пословица.

 • Золотой молоток и железные ворота прокуёт. Русская пословица.

 • Коза не ходит мимо ворот леопарда. Африканская пословица.

 • Кто дружит с погонщиком верблюда должен иметь высокие ворота. Караимская пословица.

 • Мёртвый у ворот не стоит, а своё возьмёт. Русская пословица.

 • Мети всяк перед своими воротами. Русская пословица.

 • Мужик богатый — что бык рогатый: в тесные ворота и не влезет. Русская пословица.

 • На чужой рот не наделаешь ворот. Русская пословица.

 • Не бей в чужие ворота плетью, не ударили бы в твои дубиной. Русская пословица.

 • Не ломись в открытые ворота. Русская пословица.

 • Почитаемый храм узнаёшь по воротам. Японская пословица.

 • Пришла беда — отворяй ворота. Русская пословица.

 • Старые скрипучие ворота служат долго. Английская пословица.

 • У наших у ворот всегда хоровод. Русская пословица.

 • Уставился, как баран на новые ворота. Русская пословица.

 • Чужой рот — не свои ворота, не затворишь. Русская пословица.

Читайте также:  Армянские поговорки и пословицы
3.Восход
 • Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет. Монгольская пословица.

 • Восходящее восходит, увядающее вянет. Ливская пословица.

 • Девичья слеза — что роса на восходе солнца. Русская пословица.

 • Карканье вороны, лай шакала и шипение змеи не могут помешать восходу солнца. Персидская пословица.

 • На восходе солнце красно, красно оно и на закате. Русская пословица.

 • Над завистливым солнце не всходит. Казахская пословица.

 • Никогда ещё не всходило солнце с западной стороны. Коми-зырянская пословица.

 • Солнце всходит — старым радость, а заходит — молодым сладость. Русская пословица.

 • Что не может случиться до восхода солнца. Турецкая пословица.

 • Ясный восход солнца — вёдрое лето. Русская пословица.

4.Вышивка
 • Вышивай, пока нитки не закончились. Русская пословица.

 • Лучше предстать перед небесами в лохмотьях, чем оказаться в преисподней в вышивке. Английская пословица.

 • Мечтает вышить кружева на небе. Индонезийская пословица.

 • Муж вези гуж, а жена шей рубашки. Русская пословица.

 • Не используйте топор, когда берётесь за вышивку. Малазийская пословица.

 • Скрывать правду — тоже самое, что гулять ночью в вышивке. Китайская пословица.

 • Смотреть на цветы легко, вышивать их трудно. Китайская пословица.

 • Узор волшебной вышивки уводит глаза от мира. Югорская пословица.

 • Шей шубу теплее, а жену выбирай добрее. Русская пословица.

 • Шей, вдова, широкие рукава, было бы во что класть небылые слова. Русская пословица.

 • Шей-пошей, да узелок завязывай!. Латышская пословица.

 1   2   3   4   5   6    7   8   9   10   11   12    13   14   15   16   17   18    

играйте в покер на зарах онлайн !

На этой страничке у нас собраны поговорки и пословицы о труде. Многие из них мне знакомы с детства. Меня воспитывала бабушка. И она с детства приучала меня к труду.  Делала она это так легко и непринуждённо, что у меня это не вызывало никаких отрицательных эмоций.

Читайте также:  Семейные пословицы

Она приучала меня к трудолюбию не длинными нотациями и наставлениями, которые так не любит ребёнок, а с помощью метких словечек и выражений, после которых мне стыдно было «бить баклуши», как выражалась бабушка. 🙂

Это гораздо позже я узнала, что она пословицами и поговорками оперировала. А тогда они были просто «в тему».

Вот сегодня мы и публикуем для вас пословицы и поговорки раскрывающие значение труда для человека.

Пословицы о труде

Не учи безделью, а учи рукоделью.

Уменье и труд – всё перетрут!

Пашню пашут – руками не машут.

Летом – дрова, зимой – трава.

Доброе начало  полдела откачало.

Чтоб в почёте быть – надо труд свой любить.

Много спать – дела не знать.

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож.

Есть терпенье – будет и уменье.

Маленькое дело лучше большого безделья.

Не натопишь – не погреешься.

Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.

Работай до поту – так и поешь в охоту.

Легко добыто – легко и прожито.

Труд – дело чести. Будь в труде на первом месте.

Кто любит трудиться – тому без дела не сидится.

Работай боле – тебя и помнить будут доле.

Кто пахать не ленится – у того и хлеб родится.

Дерево дорого плодами, а человек – делами.

На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай, да свой добывай.

Что посеешь, то и пожнёшь.

Ученье – путь к уменью.

Посеяно – с лукошко, так и выросло немножко.

О добре трудиться – есть чем похвалиться.

С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся.

Любишь кататься – люби и саночки возить.

Осталось дело до завтра – считай, что застряло.

Ягнёнка хвалят весной, а курицу – осенью.

Послал бог работу, да отнял чёрт охоту.

Пока ленивый разомнётся, усердный – с работы вернётся.

От беспорядка всякое дело – шатко.

Горько добудешь, да сладко съешь.

Нужно наклониться, чтобы из ручья воды напиться.

Поговорки о труде

Дело мастера боится.

Уменье скалу разрушает.

Лень без соли щи хлебает.

Неумелой швее и иголка с ниткой мешают.

Желанная работа светлее солнца.

Кто сделал замок, тот сделает и ключ.

Без отдыха и конь не скачет.

Бессмысленно выпускать стрелу без цели.

Жнёт, не сеяв, молотит по чужим токам.

Берётся за дело, ровно нетесаный.

Летний день год кормит.

Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу.

Из кожи вон лезет.

На ловца и зверь бежит.

Не по зубам мне эти орешки.

Всякая птица своим клювом сыта.

Сонливая кошка мышей не ловит.

Словами туда-сюда, а делом – никуда.

Всякому делу – своё время.

Языком кружева плетёт.

С разговоров сыт не будешь.

Песней поле не вспашешь.

Рот – нараспашку, язык – на плечо.

За делами дня не видно.

Поля словами не засевают.

Волка ноги кормят.

Заря золотом осыпает.

Дело мастера боится.

Труд человека кормит.

Не печь кормит, а поле.

Цыплят по осени считают.

Не боги горшки обжигают.

Муравей не велик, а горы копает.

Вот какие замечательные  пословицы и поговорки о труде  придумал народ на протяжении нескольких веков! Когда я их читаю, то поражаюсь – сколько мудрости в этих простых и коротких выражениях. Я часто пользовалась этими, поистине уникальными, высказываниями в общении со своими детьми, а теперь – с внуком, и поняла, что смысл большинства пословиц и поговорок вполне доходит до сознания детей. Они легко воспринимают ту мораль, которую несут в себе эти «крылатые выражения» и частенько употребляют их в своей речи. Поговорки и пословицы о труде сделали своё дело – мои дети выросли трудолюбивыми людьми.

poslovica-pogovorka.ru

Белорусские пословицы и поговорки

на белорусском языке

.

Белорусы (самоназвание — беларусы) — нация, коренной народ современной республики Беларусь (Восточная Европа, столица — город Минск), относятся к восточнославянским народам. Общая численность белорусов в мире — около 10 млн. человек. Особую группу представляют полешуки — жители Полесья. Язык белорусов — один из славянских языков, относится к восточной группе, разделяется на 3 говора — центральный, юго-западный и юго-восточный. Как принято считать, белоруская нация сформировалась из древних восточнославянских племён дреговичей, кривичей, радимичей, древлян, северян, полян, ятвягов. Культура белорусов самобытна и уходит своими корнями в глубокую древность, многие элементы культуры имеют балтские корни. Письменность: на основе кириллицы. Русские и белорусы, а также украинцы — родственные народы.

***

.

Абедаў, а жывот не ведаў.

Грошы камень бьюць.

Адклад не ідзе ў лад.

За грошы шчастя не купіш.

Больш я забыўся, як ты знаеш.

Рубель з граша паходзіць.

Брахаць – не цэпам махаць.

Калі маеш грошы, то не будзеш босы.

Была б шыя, а хамут знойдзецца.

Грошы вада: прыйшла і сышла.

Была ў сабакі хата.

Было б балота, а жабы знойдуцца.

Рубль нажывае, а два пражывае.

Бяда адна не ходзіць – другую за сабой водзіць.

Нашто мужыку грошы, не давай.

Варона з куста, а пяць на куст.

Рубель — не грошы, а гад — не брат.

Вырас пад неба, а дурань як трэба.

Розум — найлепшае багацце.

Высокія парогі не на нашыя ногі.

Гаспадар пачыная будавацца з гумна.

Госцю гадзі, да й сябе глядзі.

Дай Бог нашаму цяляці ваўка спаймаці.

Нелічонай тысячы ў выніку няма.

Дай, Божа, усё ўмець, ды не ўсё рабіць.

Дзеду міла, а ўнуку гніла.

Дзе госць, там і Бог ёсць.

З багатым не варта судзіцца, а з дужым біцца.

Зяць любіць узяць.

Спроба – не хвароба.

Сядзелі на гэтай нядзелі.

Паглядзім, на чым свіння хвост носіць.

Захочаш сабаку выцяць – палку знойдзеш.

Ішоў ваякам, а назад ракам.

Папраў казе хвост.

Багатаму не спіцца поначы.

Пераначуем – болей пачуем.

Кнігі ў сумцы, а дзеўкі ў думцы.

Развязаўся мех не на смех.

Галота хоць у балота.

Муж і жонка – найлепшая сполка.

Не да парасят, калі свінню смаляць.

Багатым жыццё, бедным выццё.

Купіў не купіў, а патаргавацца можна.

Лепшая радня – свая раўня.

Ліслівае цялятка дзве маткі сасе.

На чым вазку едзешь, таму і песенькі спывай.

Сярод варон жыўшы – варонай і каркай.

Праўда даражэй за грошы.

Лішняга і свінні не ядуць.

Малы жук, ды вялікі гук.

Чужыя грошы ўласны хлеб ядуць.

Талер маленькі, а даражэнькі.

Зрання росна, у поўдзень млосна, а ўвечар камары.

Паміраць збірайся, а жыта сей.

Блізка відаць, да далёка дыбаць.

На рубель торгу, на два доўгу.

За грошы і Бога купіш.

Пужаная варона і куста баіцца.

Багатаму шкода карабля, а беднаму – кашаля.

Няма лепшай рэчы, як на сваёй печы.

Грошы усё зробяць.

Сядзі ціха – не будзеш ведаць ліха.

Не тая гаспадыня, што збярэ гаспадарку, а тая, што ўдзержыць.

За рубель жабу ў Вільню пагоніць.

Не хваліся пабыўшы, а хваліся пажыўшы.

Хто дбае, той і мае.

Вашы грошы — наш тавар.

Кідаючыся капейкамі, рубля не збярэш.

Чалавек есць хлеб траякі: белы, чорны і ніякі.

Якое дрэва, такі і клін, які бацька, такі сын.

Адны грошам ліку не маюць, другія з голаду паміраюць.

.

_______________________________________________

Полезная информация:

некоторые печатные издания белорусских пословиц

• «Беларускія прыказкі і прымаўкі»; сост.: Ф. Янкоўскі; Мінск, 1992 год.

• «Слоўнік беларускіх прыказак»; сост.: І. Лепешаў, І. Носовіч, М. Якалцевіч; Мінск, 2002 год.

• «Шасцімоўны слоўнік прыказак, прымавак і крылатых слоў»; сост.: Н. Ганчарова; Мінск, 1993 год.

***     Внимание! Копирование (перепечатка) материала с данной страницы, возможно ТОЛЬКО с простановкой активной индексируемой ссылки на неё.

На этой странице: белорусские народные пословицы про родину, о дружбе, о труде, поговорки белорусского народа о семье и о здоровье, беларускія прымаўкі, беларускія прымаўкі і прыказкі.

.

www.poslovitza.ru

Оцените статью
Статус