Афоризмы греческие

АфоризмыΔεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος. Не существует власти без ненависти. * * * * * Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις. Время дает все ответы, даже не нужд...

Δεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος.

Не существует власти без ненависти.

* * * * *

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.

Время дает все ответы, даже не нуждается в вопросах.

* * * * *

Όταν δεις κάποιον, που έχει μεγάλη έπαρση για τον λαμπρό πλούτο και τη λαμπρή καταγωγή του, περίμενε πως γρήγορα η τιμωρία του θα φθάσει προς συνάντησή του.

Когда увидишь кого-нибудь, кто имеет большое высокомерие из-за блестящего богатства и блестящего происхождения, подожди, как быстро наказание придет к нему навстречу.

* * * * *

Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.

Высшие люди выдерживают оскорбления низших.

* * * * *

Το καλύτερο απόκτημα ενός άνδρα είναι μια καλή σύζυγος.

Лучший плод (порождение) мужчины — хорошая супруга.

* * * * *

Η συγκράτηση του θυμού χαρακτηρίζει τους συνετούς ανθρώπους.

Сдерживание гнева характеризует благоразумных людей.

* * * * *

Κανένας τίποτα δεν σκέπτεται καλά, όταν είναι οργισμένος.

Никто не подумает ничего хорошего, когда находится в гневе.

* * * * *

Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι και φτωχοί είναι το ίδιο.

На переделе жажды, богатые и бедные одинаковые.

* * * * *

Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.

Истина проста, а слова ее еще проще.

* * * * *

Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

Первое условие счастья родиться в славном городе.

* * * * *

www.real-greece.ru

Содержание
 1. Разные исторические лица Древней Греции
 2. Алкмеон Кротонский (рубеж VI – V вв. до н.э.) врач, философ, ученый
 3. Андокид(ок. 440 – 390 гг. до н.э.) афинский оратор
 4. Антифонт Рамнунтский(ок. 480 – 411 гг. до н.э.) афинский оратор
 5. Аполлоний Родосский (ок. 300 – после 245 гг. до н.э.) поэт, ученый-филолог глава Александрийской библиотеки
 6. Аристон Хиосский (III в. до н.э.) философ-стоик
 7. Аркесилай (314—241 гг. до н.э.) философ-платоник
 8. Афинодор из Тарса (I в. до н.э.) философ-стоик, учитель императора Августа
 9. Гекатон (I в. н.э.) философ-стоик
 10. Гней Помпей Гемин (Помпей Великий) (106—48 гг. до н.э.) римский полководе
 11. Гермоген из Тарса (ок. 160 – ок.230 гг.) ритор
 12. Евбулид из Милета (конец V – 1-я пол. IV в. до н.э.) философ мегарской школы
 13. Евклид (рубеж IV – III вв. до н.э.) математик, работал в Александрии
 14. Зенон из Тарса (III – II до н.э.) философ-стоик
 15. Зенон Элейский (ок. 490 – 430 до н.э.) философ-элеат
 16. Зоил (ок. 400 – ок. 330 гг.) ритор, автор сочинений «Против Гомера» и «Порицание Гомера»
 17. Калликл (V в. до н.э.) философ-софист
 18. Карнеад из Кирены (214—219 гг. до н.э.) философ, представитель скептического направления в платоновской школе
 19. Кратет (IV – III вв. до н.э.) философ-киник
 20. Критий (ок. V в. до н.э.) ученик Сократа, поэт и философ глава «Тридцати тиранов»
 21. Лакид Киренский (?—206 г. до н.э.) философ
 22. Ликург (ок. 390 – ок. 324 гг. до н.э.) афинский оратор и государственный деятель
 23. Менедем (III в. до н.э.) философ и политический деятель в г. Эретрия (о-в Евбея)
 24. Метродор Хиосский (IV в. до н.э.) философ-скептик, ученик Демокрита
 25. Парменид из Элеи (ок. 540 – ок. 480 гг.) философ и поэт, основатель философской школы элеатов
 26. Плотин (204—270 гг.) философ, основатель неоплатонизма
 27. Посидоний из Апамеи (ок. 135 – 51 гг. до н.э.) философ-стоик, основал свою философскую школу на о-ве Родос
 28. Продик (ок. 470 – после 400 гг. до н.э.) софист
 29. Страбон (ок. 64 – 23 гг. до н.э.) географ и историк
 30. Филодем из Гадары (после 110 – ок. 40 гг. до н.э.) поэт и философ-эпикуреец
 31. Филоксен (ок. 435 – ок. 380 гг. до н.э.) поэт
 32. Фрасимах (конец V в. до н.э.) ритор, софист
 33. Эмпедокл (ок. 490 – ок. 430 гг. до н.э.) философ, поэт, врач
 34. Великие изречения «7 мудрецов».
 35. Фалес Милетский (VII-VI в. до н.э.)
 36. Биант Приенский (VII-VI в. до н.э.)
 37. Солон Афинский (VII-VI в. до н.э.)
 38. Питтак Митиленский (VII-VI в. до н.э.)
 39. Хилон Спартанский (VI в. до н.э.)
 40. Мисон Хенейский (VII-VI в. до н.э.)
 41. Клеобул Линдийский (VI-V в. до н.э.)
 42. Периандр Коринфский (VII-VI в. до н.э.)
 43. Сократ — цитаты и афоризмы
 44. 1) Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. 
 45. 2) Πού πάτε, άνθρωποι; Τσακίζεστε να αποκτήσετε περιουσίες, και λίγο νοιάζεστε για τα παιδιά που θα τις κληρονομούν.
 46. 3) Είναι ανώτερη σοφία να μπορείς να ξεχωρίζεις το καλό απ’ το κακό.
 47. 4) Η παιδεία σαν την πλούσια χώρα, παράγει όλα τα αγαθά.
 48. 5) Καλύτερα ν’ αδικείσαι παρά ν’ αδικείς.
 49. 6)Σοφία είναι να νικήσουμε τον εαυτό μας. Ενώ άγνοια είναι να νικηθούμε απο αυτόν.
 50. 7) Πες κάτι για να σε βλέπω.
 51. 8) Αυτός που αρκείται στα ελάχιστα είναι πλουσιότατος.
 52. 9) Η ομορφιά είναι μια βασίλισσα που κυριαρχεί όχι και πολύ καιρό.
 53. 10) Οι ξένοι χάνονται στους (άγνωστους) δρόμους, κι οι αγράμματοι πελαγοδρομούν στα προβλήματα της ζωής.
Читайте также:  Цитаты и афоризмы мудрые

Разные исторические лица Древней Греции

Алкмеон Кротонский (рубеж VI – V вв. до н.э.) врач, философ, ученый

Легче уберечься от врага, чем от друга.

Андокид(ок. 440 – 390 гг. до н.э.) афинский оратор

Следует пользоваться прошедшим как факелом для освещения будущего.

Антифонт Рамнунтский(ок. 480 – 411 гг. до н.э.) афинский оратор

Кормление стариков похоже на кормление детей.

Болезнь для ленивых есть праздник.

Аполлоний Родосский (ок. 300 – после 245 гг. до н.э.) поэт, ученый-филолог глава Александрийской библиотеки

Ничто не высыхает так быстро, как слезы.

Аристон Хиосский (III в. до н.э.) философ-стоик

Хороший царь должен друзьям делать добро, а врагов делать друзьями.

Аркесилай (314—241 гг. до н.э.) философ-платоник

На вопрос, почему из других школ к эпикурейцам ученики перебегают, а от эпикурейцев к другим никогда, он [Аркесилай] ответил: «Потому что из мужчины можно стать евнухом, а из евнуха мужчиной нельзя».

Афинодор из Тарса (I в. до н.э.) философ-стоик, учитель императора Августа

Моли богов лишь о том, о чем можно молить во всеуслышанье.

В гневе (…) ничего не говори и не делай, пока не скажешь про себя все двадцать четыре буквы азбуки.

Гекатон (I в. н.э.) философ-стоик

Хочешь, чтобы тебя любили, – люби.

Гней Помпей Гемин (Помпей Великий) (106—48 гг. до н.э.) римский полководе

О (…) великих людях нужно судить не по сомнительным и слабым местам, а по их многочисленным удачам.

Гермоген из Тарса (ок. 160 – ок.230 гг.) ритор

Общеизвестное изложить по-новому, а новое – общим для всех языком.

Евбулид из Милета (конец V – 1-я пол. IV в. до н.э.) философ мегарской школы

Потеряв один волос, еще не становишься лысым; потеряв второй волос – тоже; когда же начинается лысина?

Чего ты не терял, то ты имеешь. Рогов ты не потерял. Стало быть, ты рогат.

Если лжец говорит «я лгу», он лжет, значит, говорит правду; но если он говорит правду, значит, он лжет (и т. д.).

Евклид (рубеж IV – III вв. до н.э.) математик, работал в Александрии

То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств.

Нет царского пути в геометрии. (Ответ Евклида египетскому царю Птолемею I, просившему указать ему более легкий путь изучения геометрии.)

Зенон из Тарса (III – II до н.э.) философ-стоик

Уже одно притворство в добродетели незаметно производит стремление и привычку к ней.

Зенон Элейский (ок. 490 – 430 до н.э.) философ-элеат

Легче окунуть в воду мех, наполненный воздухом, чем заставить силой какого-либо хорошего человека совершить что-либо вопреки его воле.

Когда тиран [Дионисий, правитель Сиракуз] пытал Зенона Элейского, чтобы он выдал сообщников, тот сказал: «Будь у меня сообщники, ты бы уже не был тираном».

Зоил (ок. 400 – ок. 330 гг.) ритор, автор сочинений «Против Гомера» и «Порицание Гомера»

Зоил из Амфиполя (…) писал против Гомера, против Платона и против других (…). Один ученый спросил его: почему он про всех говорит дурное? А он: «Потому что я хотел бы сделать им дурное, да не могу».

Калликл (V в. до н.э.) философ-софист

Законы (…) устанавливают слабосильные, а их большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают они законы.

Карнеад из Кирены (214—219 гг. до н.э.) философ, представитель скептического направления в платоновской школе

[Красота -] владычество без охраны.

Всем народам, процветающим благодаря своему могуществу, в том числе и самим римлянам, чья власть простирается над всем миром, – если только они пожелают быть справедливыми, то есть возвратить чужое, – придется вернуться в свои хижины и влачить жизнь в бедности и нищете.

Желающего судьба ведет, не желающего – влачит.

Перипатетики [ученики Аристотеля] похожи на лиры: звучат прекрасно, а сами себя слушать не умеют.

Всякая наука есть указательница пути и учредительница порядка.

Кратет (IV – III вв. до н.э.) философ-киник

Любовь проходит с голодом, а если ты не в силах голодать, петлю на шею, и конец.

Кратет (…) увидал однажды гуляющего в одиночку юнца и спросил его, что он тут делает один. «Разговариваю с самим собой!» – был ответ. На это Кратет сказал: «Будь осторожен (…): ведь твой собеседник – дурной человек!»

Критий (ок. V в. до н.э.) ученик Сократа, поэт и философ глава «Тридцати тиранов»

Больше хороших людей благодаря воспитанию, чем от природы.

Лакид Киренский (?—206 г. до н.э.) философ

Философа Лакида пригласил к себе пергамский царь Аттал, но Лакид сказал: «На статуи лучше смотреть издали!»

Читайте также:  Дружба цитаты афоризмы

Геометрией он [Лакид] занялся поздно; кто-то спросил: «Разве теперь время для этого?» – «Неужели еще не время!» – переспросил Лакид.

Ликург (ок. 390 – ок. 324 гг. до н.э.) афинский оратор и государственный деятель

Государство существует, охраняемое личным участием каждого.

Трое составляют сущность государственного строя – правитель, судья и частный человек.

Менедем (III в. до н.э.) философ и политический деятель в г. Эретрия (о-в Евбея)

Кто-то говорил, что высшее благо иметь все, чего желаешь; он [Менедем] возразил: «Нет, гораздо выше – желать того, что тебе и взаправду нужно».

Метродор Хиосский (IV в. до н.э.) философ-скептик, ученик Демокрита

Мы не знаем, знаем ли мы что-нибудь или ничего не знаем.

Парменид из Элеи (ок. 540 – ок. 480 гг.) философ и поэт, основатель философской школы элеатов

Мыслить и быть одно и то же.

Плотин (204—270 гг.) философ, основатель неоплатонизма

Любят все, но мучатся не в равной мере; есть такие, которые мучатся особенно. Их-то и называют любящими.

Посидоний из Апамеи (ок. 135 – 51 гг. до н.э.) философ-стоик, основал свою философскую школу на о-ве Родос

Один день образованного человека дольше самого долгого века невежды.

Править значит не властвовать, а исполнять обязанность.

Закон должен быть краток, чтобы невеждам легче было его усвоить. Он – как божественный голос свыше: приказывает, а не обсуждает.

Продик (ок. 470 – после 400 гг. до н.э.) софист

Удвоенное желание есть страсть, удвоенная страсть становится безумием.

Из всех приправ самая лучшая – огонь.

Страбон (ок. 64 – 23 гг. до н.э.) географ и историк

Единственный мудрец – это поэт.

Филодем из Гадары (после 110 – ок. 40 гг. до н.э.) поэт и философ-эпикуреец

Стихи если и приносят пользу, то не как стихи.

Слова «хорошо подражать Гомеру и ему подобным» (…) не позволяют считать хорошим само творчество Гомера и ему подобных, – ведь они-то не подражали сами себе!

Филоксен (ок. 435 – ок. 380 гг. до н.э.) поэт

Самое вкусное мясо не похоже на мясо, а самая вкусная рыба не похожа на рыбу.

Фрасимах (конец V в. до н.э.) ритор, софист

Устанавливает (…) законы всякая власть в свою пользу.

Во всех государствах справедливостью считается (…) то, что пригодно существующей власти.

Справедливость (…) люди ценят из-за своей собственной неспособности творить несправедливость. (Главкон, развивающий у Платона взгляды Фрасимаха).

Эмпедокл (ок. 490 – ок. 430 гг. до н.э.) философ, поэт, врач

Акрагантяне едят так, словно завтра умрут, а дома строят так, словно будут жить вечно. (Акрагант – город в Сицилии, родина Эмпедокла).

vsebasni.ru

Великие изречения «7 мудрецов».

В Древней Греции основоположниками античной философии считаются «7 мудрецов». Почему в кавычках? Оттого что в действительности мудрецов было больше. Есть несколько списков, где фигурируют разные имена. Зато количество везде совпадает.

Первый список, дошедший к нам, принадлежит Платону и датируется он IV в. до н.э. Согласно Платону в списке «Семи мудрецов» находятся: Фалес Милетский, Биант Приенский, Солон Афинский, Питтак Митиленский, Хилон Спартанский, Мисон Хенейский, Клеобул Линдийский.

Более поздний вариант списка принадлежит Диогену Лаэрцию (Лаэртскому). Нет, это не тот Диоген, который жил в бочке. Диоген Лаэрция – позднеантичный историк философии. Так вот в его списке вместо малоизвестного Мисона стоит имя правителя-тирана Периандра Коринфского. Полагают, что Платон специально убрал Периандра из-за ненависти к деспотам и тиранам. Существуют и другие списки. Во всех них неизменно присутствуют 4 имени: Фалес, Биант, Солон и Питтак. С течением времени имена мудрецов обросли легендами. Так древнегреческий философ Плутарх в труде «Пир семи мудрецов» описал их несуществующую встречу в Коринфе.

Мудрость «7 мудрецов» не относится ни к мифологии, ни к науке. Это скорей чисто житейская мудрость, изложенная в сжатых мудрых высказываниях.

Давайте поближе познакомимся с мудрецами и их великими изречениями.

Фалес Милетский (VII-VI в. до н.э.)

Именно с имени Фалеса Милетского начинается любой список «7 мудрецов». Его называют «Отцом философии» и считают первым античным учёным. В 585 г. до н.э. спрогнозировал солнечное затмение, после чего стал знаменит. Согласно легенде, Фалес установил высоту пирамид по их тени, чем несказанно удивил египетского фараона. А изучив египетскую геометрию и их 365-дневный календарь, ввёл эти новшества в Древней Греции. Также в честь Фалеса названа геометрическая теорема. Согласно учению Фалеса всё возникло и возникает из воды, а затем обратно превращается в воду. В конечном итоге, всё есть вода.

Читайте также:  Афоризмы про измену и предательство мужа

Биант Приенский (VII-VI в. до н.э.)

Биант Приенский – общественный деятель и древнегреческий мудрец. Биография его неизвестна. Существуют лишь несколько описаний фрагментов жизни Бианта. Он славился своими мудрыми судебными решениями.

Солон Афинский (VII-VI в. до н.э.)

Солон Афинский – древнегреческий политик, законодатель, философ и поэт. Был архонтом, высшим должностным лицом, в Афинах во время социальных смут. Во время своего правления ввёл более демократичные законы: запретил долговое рабство, отменил все долги, разделил граждан на 4 имущественных разряда и всем дал возможность участвовать в политической жизни. После своего архонтства большую часть жизни Солон посвятил путешествиям. В библиотеке Конгресса США даже стоит его статуя.

Питтак Митиленский (VII-VI в. до н.э.)

Питтак Митиленский – древнегреческий мыслитель и законодатель. Председательствуя на высокой должности в городе Митилена, подавил внутригородские беспорядки и пересмотрел уголовные законы. У греков почитался наравне с Ликургом и Солоном.

Хилон Спартанский (VI в. до н.э.)

Хилон Спартанский – древнегреческий поэт и политический деятель. Был членом правительственной коллегии в Спарте. Некоторые исследователи полагают, что многие нормы жизненного устройства Спарты принадлежат Хилону. Хоть он не отличался многословием, но речи, произнесённые им, вызывали уважение и почёт. Говорят, что в старости Хилон признался, что не совершил ни одного противозаконного поступка. Только один раз он попросил своего товарища оправдать друга, которого осудили по закону.

Мисон Хенейский (VII-VI в. до н.э.)

Мисон Хенейский – древнегреческий мудрец, который прожил тихую скромную жизнь в своей деревушке. Философ Аристоксен полагает, что Мисон остался безызвестным как раз по причине, что был не из города. Умер Мисон Хенейский в возрасте 97 лет. Его имя в списке Платона говорит о мудрости его изречений.

Самое известное высказывание мудреца Мисона Хенейского.

Клеобул Линдийский (VI-V в. до н.э.)

Клеобул Линдийский – древнегреческий мудрец, прославившийся своими загадками, песнями и великими изречениями. Он был красив и силён. Интересовался египетской философией. Некоторые из его высказываний высечены на дельфийском храме Аполлона.

Периандр Коринфский (VII-VI в. до н.э.)

Периандр Коринфский – древнегреческий государственный деятель и мудрец. Правил в Коринфе 40 лет. До общения с тираном города Милета Периандр был весьма милосердным. А после стал жестоким правителем-деспотом. Его политика была направлена против родовой знати. При нём созданы военные части из наёмников и территориальные суды. Периандр ввёл таможенные пошлины, государственную чеканку монет, контроль за доходами граждан и закон против роскоши. Боясь заговоров, он запретил собираться группами на площадях и окружил себя телохранителями. Помимо всего прочего был поклонником прекрасной архитектуры, о чём свидетельствует обширное строительство во время его правления.

reading.com.ua

Сократ — цитаты и афоризмы

Сократ научил людей задумываться о себе. Современники не оценили. А мы?

Σωκράτης:

1) Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. 

На новогреческом:  Ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα

Знаю одно, что ничего не знаю.

2) Πού πάτε, άνθρωποι; Τσακίζεστε να αποκτήσετε περιουσίες, και λίγο νοιάζεστε για τα παιδιά που θα τις κληρονομούν.

Куда идёте люди? Рвётесь сделать собственность

и мало беспокоитесь о детях, которые унаследуют её.

3) Είναι ανώτερη σοφία να μπορείς να ξεχωρίζεις το καλό απ’ το κακό.

высшая мудрость — уметь различать хорошее и плохое

4) Η παιδεία σαν την πλούσια χώρα, παράγει όλα τα αγαθά.

Образование, как богатая страна производит все блага

5) Καλύτερα ν’ αδικείσαι παρά ν’ αδικείς.

Лучше пусть с тобой обойдутся несправедливо, чем ты будешь несправедлив

6)Σοφία είναι να νικήσουμε τον εαυτό μας. Ενώ άγνοια είναι να νικηθούμε απο αυτόν.

Мудрость в том, чтобы победить самого себя. Невежество — быть побеждённым им.

7) Πες κάτι για να σε βλέπω.

Скажи что-нибудь, чтобы я тебя увидел

8) Αυτός που αρκείται στα ελάχιστα είναι πλουσιότατος.

Тот, кому достаточен минимум и есть богатейший

9) Η ομορφιά είναι μια βασίλισσα που κυριαρχεί όχι και πολύ καιρό.

Красота это царица, которая властвует недолго.

10) Οι ξένοι χάνονται στους (άγνωστους) δρόμους, κι οι αγράμματοι πελαγοδρομούν στα προβλήματα της ζωής.

Чужаки теряются на незнакомых дорогах,

а неграмотные блуждают в проблемах жизни.

К теме: Философ Сократ цитаты и афоризмы на греческом языке

  Поделиться с друзьями в соцсетях
 

Если Вы хотите узнавать о новостях сайта подпишитесь в мои группы в соцсетях :

           

Метки: Афоризмы, Фразы, Цитаты

www.grecheskijyazyk.larisaxlebnikova.ru

Оцените статью
Статус